Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van rechthebbende, Fashion Cannon.
Fashion Cannon besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Fashion Cannon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Fashion Cannon, of door u aan Fashion Cannon door middel van een website van Fashion Cannon, of anderszins langs elektronische weg. Fashion Cannon aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Fashion Cannon via deze website. Fashion Cannon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mocht u van mening zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid foto's en/of teksten onrechtmatig zijn gepubliceerd, neemt u aanstoot aan welke inhoud dan ook, of heeft u een ander vraag of klacht, neem dan alstublieft contact op met Fashion Cannon. Fashion Cannon draagt service, klant-tevredenheid, privacy en wettelijke bepalingen hoog in het vaandel en is altijd bereid u te woord te staan.

Uw vragen en opmerkingen zijn welkom!

Disclaimer

The information, text, graphics and photos on this website and the associated sub-sites and their design, are protected under the Copyright Act, the Databaseslaw and other applicable laws. Subject to statutory exceptions, nothing may be reproduced ("framing" included), made vailable to third parties or made public without the prior consent of the owner, Fashion Cannon.  Fashion Cannon pays utmost attention to the reliability and timeliness of the information on this website. Inaccuracies and omissions, however, may occur. Fashion Cannon is not liable for damages resulting from errors or omissions in the information provided on this website, nor for the damage resulting from problems caused by or related to the dissemination of information via the Internet, such as failures, interruptions or errors in the provision of information or services by Fashion Cannon, or yours to Fashion Cannon through a website of Fashion Cannon, or other electronic means. Fashion Cannon accepts no liability for any damage suffered as a result of the use of information, advice or ideas provided by or on behalf of Fashion Cannon via this website. Fashion Cannon accepts no responsibility for the content of websites to which or from which reference is made through a hyperlink or otherwise.

If you think that, despite all care taken, illegal photos and / or texts published were published, or if you take offense of any content, or when you have another question or complaint, please contact Fashion Cannon. Fashion Cannon believes in customer care. Service, customer satisfaction, privacy and legal provisions are of paramount importance to us and we are always willing to answer your questions. 

Your questions and comments are welcome!

 

 

 

 


The Fashion cannon Team.


Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Fashion Cannon zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers) van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kunt u hier downloaden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Terms and conditions

On all legal relations of Fashion Cannon, the General Conditions of DuPho (Dutch Photographers) apply. The text of these conditions can be downloaded here. Applicability of the terms and conditions of the other party is hereby expressively rejected. "